AMERICA'S CUP OF PATÍ DE VELA

5-6 , 12-13
October 2024

Let’s blend the prestigious America’s Cup regatta with the traditional local patí de vela, fostering a unique synergy between cutting-edge technological boats and the city’s genuine sailing heritage.

HISTÒRIA

Patí de vela, també conegut com a patí català, és una classe monotip d’embarcació de vela lleugera d’un sol tripulant. Caracteritzada per ser un catamarà d’una sola vela de tipus marconi sense botavara i la peculiaritat de no tenir timó ni orsa.

El govern de l’embarcació es realitza amb el moviment i repartiment del pes del patró al llarg i ample de la coberta del vaixell i amb l’escota, que mana la vela. Està especialment dissenyat per a encallar a la platja al no tenir orsa ni timó.

Dissenyada pels germans catalans Mongé el 1942 és el desenvolupament formal i avançat d’un artefacte que va néixer a les platges de Barcelona a principis de segle. En principi no tenia vela i la propulsió es realitzava a rem, però era rudimentari i pesat. Amb posterioritat se li va afegir la vela. Finalment els definitius creadors de la classe el van alleugerir i van afegir la barraescota d’acer conformant l’embarcació exactament com la coneixem ara.

HISTORY

Patí de Vela, also known as Patí Catalan, is a monotype class. It is characterized by being a single-sail catamaran (marcony sail type) and the peculiarity of not having a rudder or tiller.

The steering of the boat is carried out with the movement and distribution of the weight of the skipper along and across the deck of the boat and with the sheet, which controls the sail. It is specially designed to set sails on the beach as it has no oars or rudder.

Designed by the Catalan Mongé brothers in 1942, it is the formal and advanced development of an artefact that was born on the beaches of Barcelona at the beginning of the century. In the begining it had no sail as it was a rowing machine, but it was rudimentary and heavy. The sail was added later. Finally, the definitive creators of the class lightened it and added the steel bulkhead making the boat exactly as we know it now.

Añade aquí tu texto de cabecera